Oferta dla gmin, miast i firm

Nasze doświedczenie pozwala nam przedstawić szeroką ofertę projektową skierowaną do gmin, miast, a także firm. Należą do niej między innymi następujące usługi:

Inwentaryzacje dendrologiczne z gospodarką drzewostanem

Wykonywanie analiz, spisów i wytycznych dotyczących drzewostanu, opracowywanie programów ochrony roślinnoości, jak również poprawy ich stanu zdrowotnego;

Opracowywanie projektów obiektów architektury krajobrazu

parków i ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, ogrodów działkowych, cmentarzy;

Kształtowanie przestrzeni wokół budynków

administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych, obiektów sportowych;

Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego

w tym projektowanie otoczenia szlaków komunikacyjnych, stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.

Opracowywanie studiów historycznych i dokumentacji konserwatorskich

dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytków sztuki ogrodowej, ochrony krajobrazów historycznych i pielęgnowania zabytkowych założeń ogrodowych;

Opracowywanie koncepcji ochrony zieleni terenów

parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych;

Koordynowanie opracowań

dotyczących oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i dopuszczalnych rozmiarów ingerencji oraz niezbędnych działań naprawczych;

Prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie budową obiektów architektury krajobrazu